ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
Continue reading »

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ Digital Literacy จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,560,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ Digital Literacy จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,560,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
Continue reading »

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ในราชการ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะทำขายทอดตลาดรถยนต์ราชการชำรุดไม่ใช้ในราชการ จำนวน 9 คัน ตามรายละเอียดดังแนบ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์
Continue reading »

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,466,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,466,000.- บาท  
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,466,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,466,000.- บาท
Continue reading »

ประกาศราคากลางจัดซื้อคอมเพรสเซอร์สำหรับระบบปรับอากาศ ขนาด 615,000 BTU ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อคอมเพรสเซอร์สำหรับระบบปรับอากาศ ขนาด 615,000 BTU ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ จำนวน 1 ชุด
Continue reading »

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการ วงเงิน 7,490,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการ วงเงิน 7,490,000.- บาท
Continue reading »

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ Digital Literacy จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,560,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ Digital Literacy จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,560,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
Continue reading »