ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลและด้านสุขภาพฯ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 360,000.-บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลและด้านสุขภาพฯ จำนวน 1  คน  เป็นเงิน 360,000.-บาท
Continue reading »

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 495,517.-บาท

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน  495,517.-บาท
Continue reading »

ประกาศราคากลางจ้างเหมาล้างทำความสะอาดภาชนะโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 405,000.-บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาล้างทำความสะอาดภาชนะโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 405,000.-บาท
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 896,500.-บาท

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน  เป็นเงิน 896,500.-บาท
Continue reading »

ประกาศราคากลางจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 896,500.-บาท

ประกาศราคากลางจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 896,500.-บาท
Continue reading »

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 198,000.-บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 198,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
Continue reading »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของกองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ของกองบริหารงานบุคคล
Continue reading »