Home

ข่าวล่าสุด

พฤษภาคม 3, 2021

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ครุภัณฑ์ชุดพัฒนาและเพิ่มศักยภาพปฏิบัติงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและแบบจำลอง 3 มิติสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
เมษายน 30, 2021

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธ […]
เมษายน 30, 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปี 2564

ตุลาคม 2563 %E0%B8%95%E0%B […]