ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

กรกฎาคม 12, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝึกและทดสอบอุปกรณ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลย่านความถี่ mmWave ส าหรับระบบสื่อสารอากาศยานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม จ านวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

กรกฎาคม 11, 2024

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือฝึกทักษะวิชาชีพด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA/CAAT จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 10, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 9, 2024

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดออกแบบและขึ้นรูปวัสดุชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบคาร์บอนต่ำ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศขายทอดตลาด

มีนาคม 1, 2024
การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
สิงหาคม 23, 2023
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดไม่ใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน
กรกฎาคม 24, 2023
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาด รถยนต์ชำรุดไม่ใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน
กรกฎาคม 19, 2023
การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562,2563 และพัสดุชำรุดระหว่างปี 2566

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง