ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) วงเงิน 2,740,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) วงเงิน 2,740,000.- บาท  
Continue reading »

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 16 – 21 ส.ค.61

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) วงเงิน 2,740,000.- บาท
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน วงเงิน 8,709,734.64 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์)

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน วงเงิน 8,709,734.64 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์)   แบบรูปรายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน 
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
Continue reading »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบฉายภาพห้องประชุมมังคลอุบลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 999,380.- บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบฉายภาพห้องประชุมมังคลอุบลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 999,380.- บาท งบประมาณประจำปี 2561
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
Continue reading »

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท  
Continue reading »

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) วงเงิน 5,840,000.- บาท วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 -20 ส.ค.61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท  
Continue reading »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,000.- บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,000.- บาท จากเงินงบประมาณประจำปี 2561 ค่าวัสดุ งบรายจ่ายอื่น
Continue reading »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสารผ้า 300 D จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,000.- บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสารผ้า 300 D จำนวน 1 รายการ เป็ฯเงิน 15,000.- บาท จากเงินงบประมาณประจำปี 2561 งบรายจ่ายอื่น
Continue reading »