ไฟฟ้า

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์ เช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า พร้อมคนขับ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาเช่า 3 ปี วงเงินงบประมาณ 15,120,000 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศเช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

มิถุนายน 13, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า พร้อมคนขับ จำนวน 7 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 16, 2018

ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าพร้อมคนขับ จำนวน ๗ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มกราคม 15, 2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าพร้อมคนขับจำนวน 7 คัน

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ […]
ธันวาคม 22, 2016

ประกาศราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,200,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 22, 2016

ประกาศร่างวิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,200,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 9, 2016

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬากลางและสนามฟุตบอล 2 จำนวน 1 งาน เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ธันวาคม 9, 2016

ประกาศประกวดราคางานจ้าง (e-bidding) รายการ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬากลางและสนามฟุตบอล 2 จำนวน 1 งาน เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตุลาคม 11, 2016

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
ตุลาคม 11, 2016

ประกาศจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
เมษายน 5, 2016

ราคากลางโครงการงานถนน งานสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบเครื่องอัดลม และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 งาน ราคากลาง 3,887,338.79 บาท

ราคากลาง โครงการงานถนน งาน […]