เช่าวงจรสื่อสาร

1. ชื่อโครงการ เช่าวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพร้อมข่ายเชื่อมโยง จำนวน 1 ระบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 670,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 26กันยายน 2559
เป็นเงิน 670,000.00 บาท
ราคา/หน่วย เอกสารดังแนบ
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพร้อมข่ายเชื่อมโยง
69.1 KiB
61 Downloads
Details
กันยายน 26, 2016

ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพร้อมข่ายเชื่อมโยง

1. ชื่อโครงการ เช่าวงจรสื่ […]
กันยายน 23, 2015

ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพร้อมข่ายเชื่อมโยง จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ เช่าวงจรสื่ […]
กันยายน 23, 2015

ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยฯ-สกอ.-ศูนย์รังสิต

1. ชื่อโครงการ เช่าวงจรสื่ […]