เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 377,500.- บาท