เครื่องปรับอากาศ

มิถุนายน 7, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า จำนวน 1,072 ชุด

มีนาคม 12, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า จำนวน 1,072 ชุด

มีนาคม 6, 2019

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า จำนวน 1,072 ชุด

มีนาคม 6, 2019

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า จำนวน 1,072 ชุด

กุมภาพันธ์ 12, 2019

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ จำนวน 54 เครื่อง วงเงิน 3,088,341.- บาท (สามล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
กุมภาพันธ์ 4, 2019

ปรับปรุงร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 เครื่อง วงเงิน 3,088,341.- บาท (สามล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ปรับปรุงร่างประชาวิจารณ์จั […]
พฤศจิกายน 7, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด วงเงิน 3,088,341.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
พฤศจิกายน 7, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด วงเงิน 3,088,341.- บาท

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]
สิงหาคม 23, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ระยะแรก จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

พฤษภาคม 23, 2018

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 481,000.- บาท จากเงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัยฯ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน […]