Home » Posts tagged "เครื่องปรับอากาศ"

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ จำนวน 54 เครื่อง วงเงิน 3,088,341.- บาท (สามล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรั...
Continue reading »

ปรับปรุงร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 เครื่อง วงเงิน 3,088,341.- บาท (สามล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ปรับปรุงร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เ...
Continue reading »

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด วงเงิน 3,088,341.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับ...
Continue reading »

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด วงเงิน 3,088,341.- บาท

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เคร...
Continue reading »