เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

1. ชื่อโครงการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ชนิดตั้งหรือแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 104,000.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 กันยายน 2558
เป็นเงิน 104,000.- บาท ราคา/หน่วย

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  (Split Type)
37.8 KiB
119 Downloads
Details

 

กันยายน 14, 2015

ประกาศราคากลาง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)

1. ชื่อโครงการ เครื่องปรับ […]