Home » Posts tagged "เครือข่าย"

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลัก (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบ...
Continue reading »

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายก...
Continue reading »

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 1,749,450.- บาท

รายการ ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต...
Continue reading »