อุปกรณ์

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์   รายการ

ชุดอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาพร้อมติดตั้งในห้องเรียนและประชุม จำนวน 1 ชุด

วงเงิน 400,000. บาท

 

                    ระยะเวลาในการส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกิน 60 วัน