Home » Posts tagged "อาคาร"

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 4,554,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรว...
Continue reading »

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00 ตารางเมตร ราคากลาง 1,712,947.50 บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณ...
Continue reading »

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00์ตารางเมตร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะ...
Continue reading »