สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง

 

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี206.8 KiB24
02-รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์91.9 KiB26
03-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์262.7 KiB20
04-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ75.1 KiB17
มิถุนายน 29, 2018

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิ […]
พฤศจิกายน 9, 2015

จ้างคนงานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ให้บริการ

ชื่อโครงการ จ้างคนงานทำควา […]
ตุลาคม 29, 2015

ประกาศราคากลางชุดข้อสอบ Password English Test

ชื่อโครงการ ชุดข้อสอบ Pass […]
ตุลาคม 15, 2015

จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนเพื่อเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

1. ชื่อโครงการ จ้างบำรุงรั […]
ตุลาคม 12, 2015

ราคารกลางวัสดุงานบ้านงานครัว

1. ชื่อโครงการ วัสดุงานบ้า […]
ตุลาคม 8, 2015

จัดซื้อฐานข้อมูล Access Science และจัดซื้อฐานข้อมูล Access Engineering

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข […]
ตุลาคม 1, 2015

ฐานข้อมูล Turnitin จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ ฐานข้อมูล T […]
กันยายน 23, 2015

ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพร้อมข่ายเชื่อมโยง จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ เช่าวงจรสื่ […]
กันยายน 23, 2015

ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยฯ-สกอ.-ศูนย์รังสิต

1. ชื่อโครงการ เช่าวงจรสื่ […]
กันยายน 14, 2015

ประกาศราคากลาง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)

1. ชื่อโครงการ เครื่องปรับ […]