สัญญา

ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 432,000 บาท และได้วางเงินสดเป็นหลักประกัน จำนวน 21,600 บาท มหาวิทยาลัยฯ ได้ยกเลิกสัญญาจ้างแล้ว และไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ จึงขิริบหลักประกันสัญญา รายละเอียดดังแนบ

สิงหาคม 10, 2018

ประกาศ เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา

ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ […]
กรกฎาคม 26, 2018

ประกาศ การคืนเงินประกันสัญญา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 26, 2018

ประกาศ เรื่อง การยึดหลักประกันสัญญา

ตามที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสาร […]
พฤษภาคม 18, 2017

ประกาศยึดหลักประกันสัญญา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
พฤศจิกายน 7, 2016

การยึดหลักประกันสัญญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กันยายน 2, 2016

ประกาศการยึดหลักประกันสัญญา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
สิงหาคม 31, 2016

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การยึดหลักประกันสัญญา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
ตุลาคม 26, 2015

เอกสารประกอบการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ

แบบใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายท […]