Home » Posts tagged "สะอาด"

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00์ตารางเมตร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะ...
Continue reading »

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย 12 อาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 7,791,663.- บาท

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหา...
Continue reading »

ประกาศร่างวิจารย์ รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย 12 อาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารย์ รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคา...
Continue reading »