Home » Posts tagged "สอบราคา"

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ป...
Continue reading »

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดระบบป้องกันฟ้าผ่าพร้อมส่วนป้องกันจ่ายกำลังไฟฟ้าและสัญญาณเชื่อมต่อ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,650,000.-บาท

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดระบบป้องกันฟ้...
Continue reading »

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ปร...
Continue reading »

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบกล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม 9 ชั้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบกล้องวงจรปิด...
Continue reading »

ประกาศสอบราคา รายการครุภัณฑ์สำหรับออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกชั้นสูง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,915.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคา รายการครุภัณฑ์สำหรับออกแบบและเขียน...
Continue reading »