สอบราคา

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสานักงานผู้ตัดสินสาเร็จรูป จานวน 4 ชุด วงเงิน 1,000,000- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

สิงหาคม 22, 2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสานักงานผู้ตัดสินสาเร็จรูป จานวน 4 ชุด วงเงิน 1,000,000- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
สิงหาคม 22, 2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 8 รายการ วงเงิน 990,000.- (เก้าแสนเก้าหมื่นบาท)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
สิงหาคม 18, 2017

ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดงผลสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงสาหรับงาน Performancing จานวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ […]
มิถุนายน 30, 2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
พฤษภาคม 15, 2017

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รายการ ระบบควบคุมเสียงออกอากาศ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 660,000.-บาท

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รายกา […]
เมษายน 11, 2017

ประกาศสอบราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องประชุมเมธาวี จำนวน 1 งาน วงเงิน 948,200.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาจ้าง รายการ ป […]
เมษายน 7, 2017

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดระบบป้องกันฟ้าผ่าพร้อมส่วนป้องกันจ่ายกำลังไฟฟ้าและสัญญาณเชื่อมต่อ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,650,000.-บาท

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ร […]
มีนาคม 28, 2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
มีนาคม 15, 2017

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบกล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม 9 ชั้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ร […]
ธันวาคม 28, 2016

ประกาศสอบราคา รายการครุภัณฑ์สำหรับออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกชั้นสูง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,915.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคา รายการครุภัณ […]