วัสดุ

มกราคม 31, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารสาขาวิศวกรรมวัสดุและโลหการและอาคารปฎิบัติการวิศวกรรมพลาสติก จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,130,000.- บาท

มิถุนายน 22, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 38 รายการ เป็นเงิน 149,222.20 (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ […]
มิถุนายน 12, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 234,419.88 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)

มีนาคม 9, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

      1.โครงการ : จัดซื้อว […]
พฤศจิกายน 8, 2016

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ (กองอาคารสถานที่) เป็นเงิน 165,599.62 บาท

มีนาคม 1, 2016

ราคากลางวัสดุ จำนวน 23 รายการ 205,379.01 บาท

มกราคม 29, 2016

ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ กองอาคารสถานที่ 230,638.50

ธันวาคม 23, 2015

ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ วงเงิน 205,561.98 บาท

ธันวาคม 2, 2015

ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ (กองอาคารสถานที่)

ตุลาคม 2, 2015

ประกาศราคากลางวัสดุ