วัสดุงานบ้านงานครัว

กุมภาพันธ์ 19, 2018

ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 111,579.60 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)

ตุลาคม 12, 2015

ราคารกลางวัสดุงานบ้านงานครัว

1. ชื่อโครงการ วัสดุงานบ้า […]
พฤศจิกายน 28, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]