ร่าง

ประกวดราคาจ้างเช่ารถรางบริการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่

๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๔๙-๔๑๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

กันยายน 7, 2016

ประกวดราคาจ้างเช่ารถรางบริการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเช่ารถรางบริ […]
มีนาคม 2, 2016

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ พร้อมหลังคา จำนวน ๑ งาน

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
มีนาคม 2, 2016

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานก่อสร้างอาคารกิจกรรมโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม จำนวน ๑ หลัง

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
กันยายน 21, 2015

ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประ […]
สิงหาคม 24, 2015

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา ( TOR) รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของ […]
กรกฎาคม 22, 2015

ประกาศพิจารณาร่าง TOR งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 10 อาคาร จำนวน 1 งาน

ประกาศพิจารณาร่าง TOR งานจ […]
กุมภาพันธ์ 25, 2015

ประกาศพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างรายการปรับปรุงห้องเรียนคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 6,414,108.95 บาท

ประกาศพิจารณาร่างขอบเขตของ […]
มกราคม 28, 2015

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคารายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TO […]