Home » Posts tagged "ราคา" (Page 2)

ราคากลางระบบกล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม 9 ชั้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 1 ระบบ ราคากลาง 799,000 บาท

ราคากลางระบบกล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม 9 ชั้น คณะ...
Continue reading »

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ราคากลางวงเงิน ๕,๑๔๕,๔๔๗.๙๖ บาท

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเ...
Continue reading »

ประกาศสอบราคาจ้าง รายการปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,750,000.-บาท

ประกาศสอบราคาจ้าง รายการปรับปรุงห้องพักอาจารย์สา...
Continue reading »