ราคา

ประกาศราคากลางจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 978,000.- บาท
ราคากลาง

สิงหาคม 21, 2017

ประกาศราคากลางจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 978,000.- บาท

ประกาศราคากลางจ้างผลิตงานข […]
สิงหาคม 18, 2017

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00 ตารางเมตร ราคากลาง 1,712,947.50 บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาคว […]
สิงหาคม 18, 2017

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดงผลสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงสาหรับงาน Performancing จานวน 1 ชุด ราคากลาง 1,135,000 บาท

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุด […]
สิงหาคม 16, 2017

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 43 สถานี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 2,880,000 บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บ […]
สิงหาคม 16, 2017

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยฯ 13 อาคาร จำนวน 1 งาน ราคากลาง 9,006,000 บาท

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาท […]
สิงหาคม 16, 2017

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน ราคากลาง 21,000,000.- บาท

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบ […]
สิงหาคม 15, 2017

ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน 5,048,948.03 บาท

ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิ […]
สิงหาคม 11, 2017

ราคากลาง งานจ้างผลิตชุดแก้วกาแฟเซรามิคพร้อมกาชงชา พร้อมสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 220 กล่อง ราคากลาง 364,870.- บาท

ราคากลาง งานจ้างผลิตชุดแก้ […]
มิถุนายน 7, 2017

ราคากลาง จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 720,000 บาท

ราคากลาง จ้างเหมาเก็บขยะมู […]
เมษายน 19, 2017

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี จำนวน 1 งาน วงเงิน 662,400.- บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บ […]