Home » Posts tagged "ราคา"

ประกาศราคากลางจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 978,000.- บาท

ประกาศราคากลางจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโ...
Continue reading »

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00 ตารางเมตร ราคากลาง 1,712,947.50 บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณ...
Continue reading »

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดงผลสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงสาหรับงาน Performancing จานวน 1 ชุด ราคากลาง 1,135,000 บาท

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดง...
Continue reading »

ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน 5,048,948.03 บาท

ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมแ...
Continue reading »