ราคากลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2557 หมวดค่าครุภัณฑ์

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

……………………………………………..

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

ดังรายการต่อไปนี้

ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์วัดรังสีแกมมา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 799,900.- บาท

ระยะเวลาในการส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกิน   90   วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะสอบราคาซื้อดังกล่าว

2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  31 มกราคม  2557  ถึงวันที่   17 กุมภาพันธ์ 2557                   ณ  ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00  น.

กำหนดพิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (บัญชีเอกสารส่วนที่ 1) ในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายพัสดุ  กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดประกาศรายชื่อการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (บัญชีเอกสารส่วนที่ 1) ในวันที่   18  กุมภาพันธ์  2557  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ  ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและรายละเอียดครุภัณฑ์ ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2557           ตั้งแต่เวลา 10.35 น. เป็นต้นไป  ณ  ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระหว่างวันที่  31  มกราคม  2557  ถึงวันที่          17 กุมภาพันธ์  2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2549-4116 โทรสาร 0-2549-4117 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.rmutt.ac.th หรือผ่าน www.gprocurement.go.th

เอกสารสอบราคาที่แนบท้ายประกาศนี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลธัญบุรี  ฉบับนี้ด้วย

ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2557

2014-02-04 TC2-1
2014-02-04 TC2-1 » เรื่อง
2014-02-04_TC2-1.pdf
Version: รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
126.4 KiB
153 Downloads
Details
BOQ044
BOQ044
BOQ044.pdf
82.4 KiB
111 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
2014-02-04_TC01-2.pdf
82.4 KiB
110 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
114.5 KiB
157 Downloads
Details
กุมภาพันธ์ 4, 2014

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์วัดรังสีแกมมา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 799,900.- บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 24, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องประชุม สำนักงานคณบดี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
มกราคม 24, 2014

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปฏิบัติการเพื่องานตกแต่งภายใน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
มกราคม 15, 2014

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
มกราคม 14, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางชุดตัดต่อภาพวีดิทัศน์แบบนอน-ลิเนียร์ 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
มกราคม 14, 2014

ราคากลางเครื่องฉายภาพ 3 มิติ

ราคากลางเครื่องฉายภาพ 3 มิ […]
มกราคม 14, 2014

ราคากลางครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนสำหรับใช้

รายการประกอบการจัดซื้อครุภ […]
ธันวาคม 19, 2013

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลพื้นฐาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาค […]
ธันวาคม 19, 2013

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ตุลาคม 24, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างซ่อมสถานีหม้อแปลง TR-17 (หอประชุม) จำนวน 1 งาน

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างซ่ […]