ราคากลาง

ประกาศราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 ชุด วงเงิน 4,370,000.- บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กันยายน 10, 2018

ประกาศราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 ชุด วงเงิน 4,370,000.- บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง รายการ ครุภ […]
กันยายน 10, 2018

ประกาศร่างเอกสารประชาพิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 ชุด วงเงิน 4,370,000.- บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาพิจาร […]
สิงหาคม 29, 2018

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 7 คัน เป็นเงิน 115,500.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แล […]
สิงหาคม 16, 2018

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
สิงหาคม 15, 2018

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
สิงหาคม 9, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน วงเงิน 8,709,734.64 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายก […]
สิงหาคม 8, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
สิงหาคม 7, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
สิงหาคม 7, 2018

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจาร […]
กรกฎาคม 12, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,520,920.- บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]