ราคากลาง

ตุลาคม 9, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลัก (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตุลาคม 2, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลัก (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
ตุลาคม 2, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลัก (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]
ตุลาคม 2, 2018

ประกาศราคากลางงานเช่าสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารของกองคลัง ราคากลาง 316,431.52 บาท

ประกาศราคากลางงานเช่าสถานท […]
กันยายน 24, 2018

ประกาศราคากลางหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 35 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 369,278.40 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

กันยายน 24, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 ชุด วงเงิน 4,370,000.- บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
กันยายน 24, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,570,800.- บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
กันยายน 19, 2018

ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 ชุด วงเงิน 4,370,000.- บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเ […]
กันยายน 12, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,570,800.- บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
กันยายน 12, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,570,800.- บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]