ราคากลาง

ธันวาคม 11, 2018

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดสอบเครื่องยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม วงเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ธันวาคม 7, 2018

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภ […]
ธันวาคม 7, 2018

ร่างประกาศประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ร่างประกาศประชาวิจารณ์จัดซ […]
พฤศจิกายน 8, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,400,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ […]
พฤศจิกายน 7, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด วงเงิน 3,088,341.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
พฤศจิกายน 7, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด วงเงิน 3,088,341.- บาท

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]
ตุลาคม 9, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลัก (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตุลาคม 2, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลัก (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
ตุลาคม 2, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลัก (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]
ตุลาคม 2, 2018

ประกาศราคากลางงานเช่าสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารของกองคลัง ราคากลาง 316,431.52 บาท

ประกาศราคากลางงานเช่าสถานท […]