ราคากลาง

ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานเครื่องยนต์ จำนวน 1 งาน

กันยายน 18, 2020

ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานเครื่องยนต์ จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง รายการปรับป […]
กันยายน 2, 2020

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ […]
มีนาคม 10, 2020

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงพื้น LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน วงเงิน 585,000.-บาท

มีนาคม 4, 2020

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการทักษะเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด

กุมภาพันธ์ 18, 2020

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ชุดปฏิบัติการระบบ Electronics Fight Instruments System/Flight Management System (EFIS/FMS) จำนวน ๑ ชุด

กุมภาพันธ์ 6, 2020

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการระบบนำร่องอากาศยาน (Navigation System) จำนวน 1 ชุด

มกราคม 22, 2020

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตุลาคม 16, 2019

ประกาศราคากลางจ้างผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 896,500.-บาท

ตุลาคม 11, 2019

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

กันยายน 30, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 142 ชุด วงเงิน 3,124,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)