ระบบทะเบียน

1. ชื่อโครงการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนเพื่อเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 267,500.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 8 ตุลาคม 2558
เป็นเงิน 267,500.00 บาท ราคา/หน่วย

จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนเพื่อเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
36.7 KiB
70 Downloads
Details