มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะ จำหน่ายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ มูลค่าทรัพย์สิน 4,387,351.55 บาท ราคากลางเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 15,890 บาท โดยดูจากสภาพสิ่งของที่จะขายทอดตลาด ณ สถานที่ประมูลในวันที่จำหน่ายคราวเดียวกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 (944.6 KiB, 88 downloads)
กุมภาพันธ์ 27, 2019

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิ […]
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและหนังสือเก่า

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
สิงหาคม 23, 2018

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดกลุ่มอาคารสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ระบบ (สวส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจ […]
สิงหาคม 22, 2018

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่า […]
สิงหาคม 17, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาขยายระบบบริหารทรัพยากรองค์กร จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 29, 2018

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิ […]
กุมภาพันธ์ 28, 2018

การจำหน่าย หนังสือพิมพ์เก่า และหนังสือเก่า

การจำหน่าย หนังสือพิมพ์เก่ […]
มกราคม 16, 2017

ราคากลางจ้างจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. ชื่อโครงการ จ้างจัดทำวี […]
พฤศจิกายน 30, 2015

จ้างวิเคราะห์และจัดทำ Link เชื่อมโยงเครือข่าย Website ของมหาวิทยาลัยฯ

1. ชื่อโครงการ จ้างวิเคราะ […]
พฤศจิกายน 9, 2015

จ้างคนงานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ให้บริการ

ชื่อโครงการ จ้างคนงานทำควา […]