ฟุตบอล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)