Home » Posts tagged "ปรับปรุง"

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงอาคารเรียน...
Continue reading »

ประกาศราคากลางงานจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 4,554,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์...
Continue reading »