ประกาศยึดหลักประกันสัญญา

เรื่องการยึดหลักประกันสัญญา

  1. บริษัท นาคานครวิศวกรรม จำกัด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ กค.งปม. 97/2556 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2556 จำนวน 44,400.- บาท
  2. บริษัท รัตนาธิเบศร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ผปย.(จส) 5/2551 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2551 จำนวน 28,310.- บาท