Home » Posts tagged "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 885,500.-บาท

Continue reading »