ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา รายการปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้เครื่องยนต์  จำนวน 1 งาน

กันยายน 18, 2020

ประกาศประกวดราคา รายการปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้เครื่องยนต์ จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคา รายการปรั […]
เมษายน 20, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการทักษะเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 25,000,000.-บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

เมษายน 13, 2020

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดควบคุมอัตโนมัติและออกแบบทางวิศวกรรมสมัยใหม่สำหรับงานควบคุม Thailand 4.0 จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 5,023,000.-บาท

มีนาคม 25, 2020

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการระบบ Electronics Flight Instruments System/Flight Management System (EFIS/FMS) จำนวน 1 ชุด

มีนาคม 17, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงพื้นที่ LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 585,000.-บาท

มีนาคม 10, 2020

ประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงพื้น LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน วงเงิน 585,000.-บาท

มกราคม 28, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มกราคม 22, 2020

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มกราคม 22, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตุลาคม 11, 2019

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)