ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง

 

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี206.8 KiB24
02-รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์91.9 KiB26
03-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์262.7 KiB18
04-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ75.1 KiB17
มิถุนายน 29, 2018

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิ […]
กันยายน 18, 2014

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,134,700.- บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
กุมภาพันธ์ 18, 2014

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การซื้อวัสดุอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง

1.      ชื่อโครงการ     วั […]
กุมภาพันธ์ 18, 2014

ประกาศพิจารณาร่าง TOR การซื้อวัสดุอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]