ปรกาศราคากลาง

ชื่อโครงการ ชุดข้อสอบ Password English Test จำนวน 300 ชุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 189,069.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 29 ตุลาคม 2558
เป็นเงิน 189,069.- บาท ราคา/หน่วย

ประกาศราคากลางชุดข้อสอบ Password English Test
131.8 KiB
143 Downloads
Details
ตุลาคม 29, 2015

ประกาศราคากลางชุดข้อสอบ Password English Test

ชื่อโครงการ ชุดข้อสอบ Pass […]