Home » Posts tagged "ปฎิบัติการ"

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 16,352,900.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 27-30 พ.ย.61)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประ...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์...
Continue reading »