บาสเกตบอล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานปรับปรุงสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 งาน ป.4

งานปรับปรุงสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 งาน ป.5

งานปรับปรุงสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 งาน ป.6