นิวเคลียร

มีนาคม 14, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด

กุมภาพันธ์ 15, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด วงเงิน 29,240,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กุมภาพันธ์ 8, 2018

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) วงเงิน 29,240,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 28, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]