ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 87 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 149,960.50 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 15 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 149,960.50 บาท
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 17 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นิวสตาร์รับเบอร์
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 นายธงชัย ทองแตง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 87 รายการ
145.8 KiB
322 Downloads
Details
ตุลาคม 15, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 87 รายการ

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างทำ […]
ตุลาคม 15, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 87 รายการ

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างทำ […]
ตุลาคม 14, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุ จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2555

1. โครงการ จัดซื้อวัสดุ จา […]
ตุลาคม 14, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างดู […]
ตุลาคม 14, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างดู […]
ตุลาคม 9, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ งานปรับปรุงหอประชุม (งานไฟฟ้า) จำนาน 1 งาน

1. ชื่อโครงการ : งานปรับปร […]
ตุลาคม 9, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 74 รายการ

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวั […]
ตุลาคม 7, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างเช่าเต็นท์ จานวน 350 หลัง

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างเช […]
ตุลาคม 3, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวั […]