ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ เช่าระบบนับคน Intensive Watch – People Counting จำนวน 2 เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 109,140.- บาท
3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 30 กันยายน 2557
เป็นเงิน 109,140.- บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)

ประกาศราคากลางเช่าระบบนับคน Intensive Watch – People Counting จำนวน 2 เครื่อง
83.0 KiB
105 Downloads
Details

 

ตุลาคม 13, 2014

ประกาศราคากลางเช่าระบบนับคน Intensive Watch – People Counting จำนวน 2 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ตุลาคม 2, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamics AX เวอร์ชั่น 2012 จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ตุลาคม 1, 2014

สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมภาษา จานวน 6 รายการ

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโปรแก […]
กันยายน 24, 2014

สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนพร้อมสายต่อแบบ mini jack จำนวน 200 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กันยายน 24, 2014

สอบราคาจัดซื้อวัสดุสานักงาน รายการกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120×150 ซม. จำนวน 16 แผ่น และกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120×240 ซม. จำนวน 26 แผ่น

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กันยายน 24, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษา จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
กันยายน 24, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
กันยายน 23, 2014

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟ LEDtube 1200mm 20W865 T8 จำนวน 1,100 หลอด

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทค […]
กันยายน 11, 2014

สอบราคาจัดซื้อวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 40 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
สิงหาคม 29, 2014

จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1-8

เนื่องด้วยคณะสถาปัตยกรรมศา […]