ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,189.48 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เป็นเงิน 150,189.48 บาท ราคา/หน่วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
68.2 KiB
165 Downloads
Details
พฤศจิกายน 28, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
พฤศจิกายน 28, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
พฤศจิกายน 27, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
พฤศจิกายน 27, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ตุลาคม 30, 2014

ประกาศ สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมโซลูชั่นควบคุม (Print Solution) จำนวน 2 เครื่อง

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทค […]
ตุลาคม 17, 2014

ประกาศราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพร้อมข่ายเชื่อมโยง จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ตุลาคม 13, 2014

ประกาศราคากลาง ฐานข้อมูล Turnitin จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ตุลาคม 13, 2014

ประกาศราคากลางเช่าระบบตรวจสอบข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตแบบเช่าใช้ (Internet Content Monitoring System Demo Version) จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ตุลาคม 13, 2014

ประกาศราคากลาง จ้างคนงานทำความสะอาดและสถานที่ให้บริการ จำนวน 1 คน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ตุลาคม 13, 2014

ประกาศราคากลางฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่างประเทศ (D&B Hoovers) จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]