ฐานข้อมูล Turnitin

1. ชื่อโครงการ ฐานข้อมูล Turnitin จำนวน 1 ระบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 585,100.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 1 ตุลาคม 2558
เป็นเงิน 585,100.00 บาท ราคา/หน่วย

ฐานข้อมูล Turnitin จำนวน 1 ระบบ
37.3 KiB
67 Downloads
Details
ตุลาคม 1, 2015

ฐานข้อมูล Turnitin จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ ฐานข้อมูล T […]