ฐานข้อมูล Access Science

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข้อมูล Access Science จำนวน 1 ระบบและจัดซื้อฐานข้อมูล Access Engineering
จำนวน 1 ระบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 361,719.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 8 ตุลาคม 2558
เป็นเงิน 361,719.00 บาท ราคา/หน่วย

จัดซื้อฐานข้อมูล Access Science และจัดซื้อฐานข้อมูล Access Engineering
38.8 KiB
91 Downloads
Details