ชุดไมโครโฟน

รายการประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

1.  ชื่อครุภัณฑ์                  ชุดไมโครโฟนสำหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุดควบคุม

2.  จำนวน                            1 ชุด

3.  เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการนี้มีการจัดประชุมสัมมนาของนักศึกษาในรายวิชาสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ มีนักศึกษาจำนวนมากต้องเข้ารับฟังการบรรยายและเข้าร่วมทำกิจกรรม ประกอบกับห้องประชุมมีขนาดกว้างทำให้การพูดโดยใช้เสียงพูดปกติไม่สามารถได้ยินอย่างทั่วถึง  การจัดการเรียนการสอนจึงยังไม่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน อีกทั้งคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์มีการจัดประชุมทั้งด้านการบริหาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบริษัทต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ จึงมีความจำเป็นต้องใช้งานชุดไมโครโฟนสำหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุดควบคุม

4.  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์  (ให้จัดทำแยกต่างหากตามแบบฟอร์มที่แนบ)

5.  ราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยซื้อครุภัณฑ์ครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา  2  ปีงบประมาณ

6.  วงเงินที่ได้รับอนุมัติ    276,200 . 00 บาท

 

มกราคม 14, 2014

ราคากลางครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนสำหรับใช้

รายการประกอบการจัดซื้อครุภ […]