Home » Posts tagged "จ้าง"

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพัน...
Continue reading »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 44 สถานี วงเงิน 2,988,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต่อไปนี้เ...
Continue reading »