จ้างปรับปรุงสนามเทนนิส

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส จานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 4,994,046.82 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่สิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์)