จ้างคนงานทำความสะอาด

ชื่อโครงการ จ้างคนงานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ให้บริการ จำนวน 1 คน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,800.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 29 กันยายน 2558
เป็นเงิน 100,800.- บาท ราคา/หน่วย

จ้างคนงานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ให้บริการ
128.8 KiB
46 Downloads
Details