จำหน่ายซากวัสดุ

จำหน่ายซากวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอน จากงานจากปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ตามรายละเอียดดังแนบ)