จัดซื้อวัสดุ

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 163,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 3 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 163,000 บาท ดังรายละเอียดดังนี้
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 5 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธาราวัฒน์
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 นางรุจิรา เดชสูงเนิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
163.5 KiB
85 Downloads
Details