จัดซื้อวัสดุ

      1.โครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558                                                                                               หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

     3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ 6  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2560                                                                                                                                                     เป็นเงิน :  145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 (146.9 KiB, 42 downloads)

มีนาคม 9, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

      1.โครงการ : จัดซื้อว […]
ธันวาคม 2, 2016

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 33 รายการ ของกองอาคารสถานที่ เป็นเงิน 246,580.43 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสามสามสตางค์)

พฤศจิกายน 8, 2016

ราคากลาง จัดซื้อวัสดุ 36 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ตุลาคม 19, 2016

ราคากลางจัดซื้อวัสดุ รายการแผ่นข้อมูล Xecure tag ชนิดมีหางจับ จำนวน 47,000 ชิ้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
กรกฎาคม 23, 2016

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 150,179.85 (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)

ธันวาคม 2, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 68 รายการ

ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ […]
สิงหาคม 8, 2014

สอบราคาจัดซื้อวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการม่านม้วนกันแดดของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

ด้วย  สำนักวิทยบริการและเท […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2557

ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานสอบ […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

สอบราคาจัดซื้อวัสดุฝึกของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 61 รายการ

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา […]
ตุลาคม 24, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างซ่อมสถานีหม้อแปลง TR-17 (หอประชุม) จำนวน 1 งาน

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างซ่ […]