จัดซื้อฐานข้อมูล

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ookbee e-books Premium Buffet + Disney Buffer จำนวน 1 ระบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 16 มกราคม 2560
เป็นเงิน 130,000.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด

ราคากลางจัดซื้อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ookbee e-books Premium Buffet + Disney Buffer
72.9 KiB
75 Downloads
Details
มกราคม 16, 2017

ราคากลางจัดซื้อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ookbee e-books Premium Buffet + Disney Buffer

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข […]
พฤศจิกายน 3, 2016

ฐานข้อมูลหนังสืออิเลคทรอนิค McGraw-Hill e-Book Library จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ ฐานข้อมูลหน […]
ตุลาคม 27, 2016

จัดซื้อฐานข้อมูล Access Science จำนวน 1 ระบบและจัดซื้อฐานข้อมูล Access Engineering จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข […]
ตุลาคม 25, 2016

จัดซื้อฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่างประเทศ (D&B Hoovers) จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข […]
ตุลาคม 25, 2016

จัดซื้อฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบออนไลน์ iQNewsClip และ NewsCenter จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข […]
ตุลาคม 8, 2015

จัดซื้อฐานข้อมูล Access Science และจัดซื้อฐานข้อมูล Access Engineering

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข […]
ตุลาคม 1, 2015

ฐานข้อมูล Turnitin จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ ฐานข้อมูล T […]