จัดซื้อจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ฐานข้อมูลหนังสืออิเลคทรอนิค McGraw-Hill e-Book Library จำนวน 1 ระบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 452,075 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
เป็นเงิน 452,075 บาท ราคา/หน่วย เอกสารดังแนบ
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง

ฐานข้อมูลหนังสืออิเลคทรอนิค McGraw-Hill e-Book Library จำนวน 1 ระบบ
78.6 KiB
87 Downloads
Details
พฤศจิกายน 3, 2016

ฐานข้อมูลหนังสืออิเลคทรอนิค McGraw-Hill e-Book Library จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ ฐานข้อมูลหน […]
ตุลาคม 27, 2016

จัดซื้อฐานข้อมูล Access Science จำนวน 1 ระบบและจัดซื้อฐานข้อมูล Access Engineering จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข […]
ตุลาคม 25, 2016

จัดซื้อฐานข้อมูลจัดทำบรรณานุกรม EndNote CD จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข […]
ตุลาคม 25, 2016

จัดซื้อฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่างประเทศ (D&B Hoovers) จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข […]
ตุลาคม 25, 2016

จัดซื้อฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบออนไลน์ iQNewsClip และ NewsCenter จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข […]
ตุลาคม 13, 2016

ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสือ จำนวน 187 รายการ

1. ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือ […]
พฤษภาคม 24, 2016

ประกาศราคากลางจัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams

ชื่อโครงการ จัดซื้อโปรแกรม […]
พฤษภาคม 24, 2016

ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงการ วัสดุคอมพิวเตอ […]
ธันวาคม 11, 2015

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอก […]
เมษายน 22, 2015

โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ

ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิ […]