จัดซื้อครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง วงเงิน 1,200,000.- บาท

 

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๔๐ เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
66.9 KiB
19 Downloads
Details
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
206.2 KiB
19 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
83.7 KiB
22 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
263.0 KiB
20 Downloads
Details
กรกฎาคม 20, 2018

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง วงเงิน 1,200,000.- บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับป […]
มิถุนายน 29, 2018

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิ […]
มีนาคม 10, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกระจายเสียง จำนวน 1 ชุด จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญา บัตรประจำปีการศึกษา 2558

1. โครงการ : จัดซื้อครุภัณ […]
มิถุนายน 11, 2014

ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการทำแห้งหลังการพิมพ์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 700,000.- บาท

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มิถุนายน 10, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,492,000.- บาท (ครั้งที่ 3)

  ประกาศสอบราคาซื้อคร […]
กุมภาพันธ์ 4, 2014

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์วัดรังสีแกมมา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 799,900.- บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 24, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องประชุม สำนักงานคณบดี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
มกราคม 14, 2014

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนสำหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุดควบคุม งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2557

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
มกราคม 14, 2014

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดตัดต่อภาพวีดิทัศน์แบบนอน – ลิเนียร์ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 14, 2014

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2557 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]